XD Tuyến Đường Sắt Đô Thị Số 1 TPHCM, Gói thầu: CP-1A, Km0--132 đến Km0+615

Tổng quan

Dự án: XD Tuyến Đường Sắt Đô Thị Số 1 TPHCM, Gói thầu: CP-1A, Km0--132 đến Km0+615

Project : Ho Chi Minh City Urban Railway Construction Project (Line 1) Contract Package-1a: CP-1A, Km0--132 - Km0+615

Chủ đầu tư : Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công:

- Thi công cọc trung gian D1200, D800 mm và tường trung gian

Giá Trị Hợp Đồng: 32.449.365.097 đồng.

Khởi công: 2017

Một số hình ảnh Dự Án : 

Đặt Lịch